Zásady ochrany osobních údajůZásady ochrany osobních údajů při používání aplikace LDM VALVES na platformě Android
 • Omezení shromažďování dat: Aplikace nezískává žádné osobní údaje od uživatelů
 • Účel použití dat: Aplikace je navržena tak, aby fungovala bez jakýchkoli osobních údajů a tyto nejsou potřebné pro žádný konkrétní účel
 • Bezpečnost dat: Aplikace neshromažďuje osobní údaje a všechna data, která se v aplikaci používají, jsou chráněna před neoprávněným přístupem a zneužitím
 • Cookies a sledování: Aplikace nevyužívá cookies ani sledování
 • Kontakt na podporu a dotazy týkající se ochrany osobních údajů: sale@ldm.cz
 • Práva uživatelů: Vydavatel respektuje právo uživatelů na ochranu osobních údajů
 • Změny zásad ochrany osobních údajů: Firma LDM spol. s r. o. si vyhrazuje právo na aktualizaci zásad ochrany osobních údajů. Uživatelé by měli pravidelně kontrolovat tyto změnyPrivacy Policy when using the LDM VALVES app on the Android platform
 • Data Collection Restrictions: The app does not collect any personal data from users
 • Purpose of data use: The app is designed to operate without any personal data and this is not required for any particular purpose
 • Data Security: The application does not collect personal data and all data used in the application is protected from unauthorized access and misuse
 • Cookies and tracking: the app does not use cookies or tracking
 • Contact for support and questions about privacy: sale@ldm.cz
 • User rights: The publisher respects the right of users to the protection of personal data
 • Changes to the Privacy Policy: LDM spol. s r.o. reserves the right to update the privacy policy. Users should check these changes periodically