GDPROchrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a poučení subjektů údajů.

Správcem osobních údajů je firma L D M, spol. s r.o. se sídlem Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová, IČO: 60934387 (dále jen „LDM“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů je prováděn v rámci podnikatelské činnosti LDM za účelem plnění smlouvy a právních povinností, zajištění provozních činností (pracovněprávní, mzdové, účetní, daňové apod.), ochrana majetku a osob (kamerový systém). Osobní údaje jsou zpracovány korektně, zákonným a transparentním způsobem, pouze za stanoveným účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny, v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

Právním základem pro zpracování je zejména plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem a souhlas subjektu údajů.

Kam se můžete obrátit:

 • písemně na adresu L D M, spol. s r.o., Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová, s označením obálky „OSOBNÍ ÚDAJE - pouze do rukou vedoucího správního útvaru“
 • elektronicky na e-mailové adrese osobní údaje
 • ústně v sídle společnosti Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová, vedoucí správního útvaru
 • telefonicky na telefonním čísle +420 465 502 434

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům (informace o zpracování, účel, rozsah, kategorie, zdroje, doba uložení osobních údajů, automatizovaného zpracování, zpracovatelé, příjemci), na opravu osobních údajů nebo jejich doplnění, právo na výmaz osobních údajů z důvodů uvedených v GDPR se stanovenými výjimkami, právo na omezení zpracování osobních údajů z důvodů uvedených v GDPR.
Výkon výše uvedených práv lze umožnit pouze za současného zachování práv a svobod jiných osob a důvěrnosti totožnosti oznamovatelů a dalších osob uvedených v oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.Whistleblowing

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

 • písemně na adresu L D M, spol. s r.o., Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová, s označením obálky „NEOTVÍRAT WHISTLEBLOWING - pouze do rukou příslušné osoby“
 • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing
 • ústně v sídle společnosti Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová v kanceláři personalisty nebo kanceláři správního útvaru. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam
 • telefonicky na telefonním čísle +420 465 502 438 nebo +420 465 502 434

2. prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR:
Chci podat oznámení - veřejnost - Oznamovatel (justice.cz)

Příslušnými osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému jsou:
personalista, kancelář personalisty nebo vedoucí správního útvaru, kancelář správního útvaru oboje v sídle společnosti Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová.

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 • má znaky trestného činu
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
 • porušuje zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.