WhistleblowingWhistleblowing

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  • písemně na adresu L D M, spol. s r.o., Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová, s označením obálky „NEOTVÍRAT WHISTLEBLOWING - pouze do rukou příslušné osoby“
  • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing
  • ústně v sídle společnosti Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová v kanceláři personalisty nebo kanceláři správního útvaru. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam
  • telefonicky na telefonním čísle +420 465 502 438 nebo +420 465 502 434

2. prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR:
Chci podat oznámení - veřejnost - Oznamovatel (justice.cz)

Příslušnými osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému jsou:
personalista, kancelář personalisty nebo vedoucí správního útvaru, kancelář správního útvaru oboje v sídle společnosti Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová.

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

  • má znaky trestného činu
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
  • porušuje zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.